Udruga za djecu i mlade "Čarobni svijet" korisnica je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Čarobni svijet zapošljava – novi natječaj

OGLAS
 
 
             za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu “Zaželi-Program zapošljavanja žena-faza III”

                                RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI
 
Udruga za djecu i mlade „Čarobni svijet“ , raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u projektu “Zaželi-Program zapošljavanja žena-faza III”
 
Radno mjesto

RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

 
Mjesto rada: KNIN; ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Trajanje radnog odnosa : 6 mjeseci
Broj traženih radnika: 3
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Bez naknade
Natječaj vrijedi od: 12.1.2023.
Natječaj vrijedi do: 20.1.2023.
 
Posloprimac
 
Razina obrazovanja:
Osnovna škola niži razredi
Završena osnovna škola
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo: Nije važno
 
Ostale informacije: Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
  
Cilj projekta je zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina u razdoblju do 6 mjeseci koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im ugovorom određene usluge. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest korisnika.
 
Prijaviti se mogu isključivo osobe sa najviše završenom srednjom školom, koje su prijavljene u evidenciju HZZ-a. Prednost pri zapošljavanju imaju ranjive skupine s otežanim pristupom tržištu rada koje uz svaku kategoriju dokazuju svoj status potrebnom dokumentacijom kako slijedi:
 
Žene od 50 godina i više
– osobna iskaznica
 
Osobe s invaliditetom
– nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 
Žrtve trgovanja ljudima
– uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 
Žrtve obiteljskog nasilja
– uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 
Azilantice
– odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 
Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
– rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 
Liječene ovisnice
– potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 
Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
– potvrda o otpuštanju
 
Pripadnice romske nacionalne manjine
– izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 
Beskućnice
– rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik
 
Pripadnice ostalih ranjivih skupina
– potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).
  
Prijava mora sadržavati:
– vlastoručno potpisanu zamolbu za posao,
– presliku osobne iskaznice,
– presliku dokaza o  završenoj školi
– potvrda Hrvatskog zavoda o Mirovinskom osiguranju o radnom stažu ( ne stariju od 30 dana )
– uvjerenje nadležnog suda ( ne starije od 30 dana ) da se protiv podnositelja prijave  ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečene pravomoćna osuđujuća presuda
– potvrdu HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave oglasa)
– dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini ako je primjenjivo
 
Zamolbe se dostavljaju na jedan od načina:
– e mail adresu info@carobnisvijet.hr
– poštom na adresu Meštrovićeva 21, 22300 Knin  

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Oglasu .
Povjerenstvo za provedbu postupka ovog Oglasa pozivat će kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete na razgovor (intervju). O vremenu održavanja razgovora kandidatkinje će biti obaviještene telefonskim putem. Kandidatkinja koja ne pristupi razgovoru smatrati će se da je povukla prijavu.
 
Prijave na Oglas dostavljaju se u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a najkasnije do 20. siječnja 2023. godine,
  
O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.                                                                                  Poslodavac: Udruga za djecu i mlade „Čarobni svijet“


Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
Zapošljavanje se provodi u sklopu Projekta “Čarobni zaželi II” UP.02.1.1.16.0237.Poslodavac


 UDRUGA ZA DJECU I MLADE ‘ČAROBNI SVIJET’