Udruga za djecu i mlade "Čarobni svijet" korisnica je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Laboratorij ideja

Naziv: Laboratorij ideja
Nositelj: Udruga za djecu i mlade „Čarobni svijet“
Partneri: Centar za socijalnu skrb Knin, Općina Kijevo
Razdoblje provedbe: 1.9.2022. – 31.8.2023.
Ukupna vrijednost projekta: 14898,90 eura

*** Projekt “Laboratorij ideja” podržan je kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.***


Kontakt osoba za više informacija: Anita Ercegovac, 

E-mail: carobnisvijet7@gmail.com 

Telefon: 091 / 7878 411

Web: https://carobnisvijet.hr/ 

Facebook: https://www.facebook.com/udrugacarobnisvijet


Sažetak:

Prijedlog projekta Laboratorij ideja odnosi se na potrebe djece i mladih koje se tiču njihova odrastanja u odgovorne i aktivne članove društva i zajednice kojoj pripadaju.

Ciljanu skupinu čini 25 djece i mladih s područja grada Knina, te općina Kijevo, Biskupija i Kistanje. Sva navedena područja imaju indeks razvijenosti ispod 100 te spadaju u potpomognuta područja. Aktivnosti unutar projekta doprinose osnaživanju i uključivanju depriviranih područja zagovaranjem promjena kod najmlađih članova tih zajednica. 

Nastavljajući suradnju s Centrom za socijalnu skrb Knin, u projekt će se uključivati djeca i mladi u riziku. Na području općine Biskupija stanuje pretežito srpsko stanovništvo, na području općine Kijevo pretežito hrvatsko, dok su općini Kistanje naseljeni Hrvati iz Janjeva te autohtono srpsko stanovništvo. Povezivanjem najmlađih članova tih zajednica razvija se interkulturni dijalog i utječe na pozitivne promjene u budućnosti.

Povezujući osobnu dimenziju razvoja, kroz vježbe i razvijanje socijalnih i komunikacijskih vještina te vještina nenasilnog rješavanja sukoba, s kulturalnom i društveno-političkom i ekološkom dimenzijom, kroz koju će učiti o pravima i odgovornostima, raznim kulturama te načinima donošenja odluka i ustroju političke zajednice, očuvanju kulturne baštine, djeca i mladi dobit će priliku u potpunosti usvojiti i povezati sve elemente koji su potrebni za inherentno usvajanje vrijednosti, stavova i vještina koje ih čine odgovornim i aktivnim članovima društva. Osnivanjem vijeća mladih, izradom dokumenta o stanju u lokalnoj zajednici, osmišljavanjem i provedbom javnih volonterskih akcija, sastancima s predstavnicima vlasti, ciljana skupina će naučeno iz radionica konkretno primijeniti na polju sudioničke demokracije, aktivizma i volonterstva.

*** Projekt “Laboratorij ideja” podržan je kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.***

Name: Laboratory of ideas

Hosted by: Association for Children and Youth “Magical World”

Partners: Center for Social Welfare Knin, Kijevo Municipality

Implementation period: 1.9.2022. – 31.8.2023.

Total value of the project: EUR 14898,90 

***The “Laboratory of ideas” benefits from a grant under the Active Citizens Fund from Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA Grants.***


Contact person for more information: Anita Ercegovac, 

E-mail: carobnisvijet7@gmail.com 

Cellphone: 0917878411

Web: https://carobnisvijet.hr/ 

Facebookhttps://www.facebook.com/udrugacarobnisvijet


Abstract:

The proposal of the Idea Laboratory project refers to the needs of children and young people regarding their growing up into responsible and active members of society and the community to which they belong.

The target group consists of 25 children and young people from the area of the city of Knin, and the municipalities of Kijevo, Biskupija and Kistanje. All the mentioned
areas have a development index below 100 and belong to assisted areas. Activities within the project contribute to the empowerment and inclusion of deprived areas by advocating changes among the youngest members of these communities.

Continuing cooperation with the Center for Social Welfare Knin, the project will involve children and young people at risk. The territory of the municipality of Biskupija is inhabited by a predominantly Serbian population,
the territory of the municipality of Kijevo is predominantly inhabited by Croats, while the municipality of Kistanje is inhabited by Croats from Janjevo and the autochthonous Serbian population. By connecting the youngest
members of these communities, intercultural dialogue develops and influences positive changes in the future.

 Connecting the personal dimension of development, through exercises and the development of social and communication skills and non-violent conflict resolution skills, with the cultural and socio-political and ecological dimension, through which they will learn about rights and responsibilities, various cultures and ways of making decisions and the structure of the political community, conservation cultural heritage, children and young people will have the opportunity to fully adopt and connect all the elements that are necessary for the inherent adoption of values, attitudes and skills that make them responsible and active members of society. By establishing a youth council, creating a document on the situation in the local community, designing and implementing public volunteer actions, meetings with government representatives, the target group will concretely apply what they learned from the workshops in the field of participatory democracy, activism and volunteerism.

***The “Laboratory of ideas” benefits from a grant under the Active Citizens Fund from Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA Grants.***